Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 27.25 inclusief btw
Verzendkosten: € 5.35 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Kleine Atlas van de Oude Hollandse Waterlinie

door Maarten Ridderbos [Educatie, Geschiedenis, Wetenschap]

De afgelopen jaren is er in Nederland een toenemende belangstelling voor de historische betekenis van het landschap te onderkennen. Het groot aantal veranderingen dat het landschap heeft moeten ondergaan in de vorige eeuw, maar ook nog in de toekomst zal ondergaan, heeft ons meer bewust gemaakt van de betekenis die het landschap in natuurlijk, maar ook in cultuurlijk opzicht vervult.
Het afgelopen decennium heeft de overheid dit onder meer tot uitdrukking laten komen in het beleid rondom de Nota Belvedère. Voor het landschap wordt dit beleid in ruimere zin voortgezet met "Mooi Nederland" van het ministerie van VROM, maar ook op regionaal niveau blijven er initiatieven genomen worden in de geest van de genoemde nota, waarvan het beleid het vorig jaar formeel is afgerond.

De Oude Hollandse Waterlinie, die in verschillende vormen operationeel is geweest tussen 1672 en 1815 is zo'n historisch landschap, waarvan de relicten zowel in de bewoningskernen als in het landschap in meerdere en mindere mate nog te herkennen zijn. De oorlog waarbij de linie de Republiek het meest van dienst is geweest, was die van 1672 (het Rampjaar). De onderwaterzettingen werden in de jaren daarna verlegd in oostelijke richting. In de oorlogen tegen de Pruisen (1787) en de Fransen (1795) bleek de linie veel minder effectief . Nadat de Fransen Nederland hadden verlaten, verloor de Oude Hollandse Waterlinie z'n functie en werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd.
Deze geschiedenis van de linie komt in de atlas uitvoerig aan de orde. Ook wordt er stilgestaan bij de techniek van de vestingbouw en die van de inundaties, die in de loop der tijd is toegepast. Niet eerder zijn vervolgens alle tot de linie behorende vestingen, schansen, posten en overige werken zo volledig chronologisch op een rij gezet als in dit onderzoek. Niet gering is ook de ecologische betekenis van veel van de nog overgebleven relicten van oude schansen en forten. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van aankoop door natuurbeschermingsorganisaties. Het grootste deel van de gronden waar de linie zich ooit bevond is nu grotendeels in gebruik als agrarisch veenweidegebied. De combinatie van een gemiddeld hoge grondwaterstand en veen maakt de gronden bij uitstek geschikt als broedgebied voor alle mogelijke weidevogels, waarvan de grutto het de laatste jaren wel erg zwaar te verduren heeft.
Bij het beheer zal er daarom ernstig met deze voor Nederland zo karakteristieke vogel rekening gehouden moeten worden. Daarnaast kan de oude betekenis van de Waterlinie ook weer opnieuw vorm krijgen door het instellen van een zogenaamde "Natte as", die hier waarschijnlijk ooit gerealiseerd zal gaan worden.
In het afsluitende gedeelte van de atlas worden er tot slot een aantal suggesties gedaan voor herinrichtingmogelijkheden van het gebied van de linie als geheel (mede met het oog het voornoemde plan) alsmede voor een aantal daarin gelegen forten, schansen en vestingwerken.

Bij het boek hoort ook een website: www.oudewaterlinie.nl
(de bijbehorende toegangscode bevindt zich in het boek).

ISBN: 9789059742499
 
Formaat: 240 x 170 millimeter (b x h)
Omvang: 193 pagina's
Verschenen: 21 januari 2010


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Tuin&Landschap, 18 maart 2010
In de Kleine Atlas van de Oude Hollandse Waterlinie staat een uitvoerig overzicht van het landschap, de geschiedenis en het voorkomen van de verdedigingslinie, voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De verdedigingslinie beschermde de noordelijke Nederlanden tussen 1672 en 1815 tegen vreemde overheersers. Het boek geeft beter inzicht in de landschappelijke herkenbaarheid en dient als inspiratiebron voor belangstellenden en plannenmakers. Schrijver Maarten Ridderbos inventariseert, onderzoekt en analyseert landschappen.